POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drogi Użytkowniku,

 Poniżej znajdują się zasady przetwarzania Twoich danych osobowych przez Zamek Szymbark II Sp. z.o.o. oraz przedstawione są informacje o przysługujących Ci w tym zakresie uprawnieniach. Znajdziesz tu również zasady związane z wykorzystywaniem przez nas plików cookies.

 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 O jakich danych osobowych mówimy?

 Gdy kontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia Ci oferty przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują imię, nazwisko, nazwę stanowiska i firmę, z którą jesteś związany, numer telefonu, adres e-mail. Dane te zostały pozyskane przez nas z publicznych źródeł (Internet) lub zostały podane przez firmę, z którą jesteś związany. 

W przypadku gdy kontaktujemy się w celu nawiązania współpracy oznacza to, że Twoje dane osobowe pozyskaliśmy z publicznych źródeł (Internet) lub od firmy, z którą jesteś związany, 

W przypadku gdy kontaktujemy się w związku z zawartą umową przetwarzane przez nas dane obejmują imię, nazwisko, nazwę stanowiska i firmę, z którą jesteś związany, numer telefonu, adres e-mail. Dane te zostały pozyskane przez nas od firmy, z którą jesteś związany. 

W przypadku  zapisywania się na nasz newsletter dane osobowe, które zbieramy to Twój adres e-mail. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, a brak jego podania spowoduje, że nie będziemy w stanie wysłać Ci newslettera.

 Kto będzie administratorem Twoich danych ?

 Administratorem danych osobowych jest spółka spółka Zamek Szymbark II sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044274, NIP: 5252192450, wysokość kapitału zakładowego: 832 000,00 PLN oraz (dalej łącznie „administratorzy”), adres e-mail do administratorów:

 W jakim celu chcemy przetwarzać Twoje dane?

 Jeżeli kontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia oferty usług – dane przetwarzamy dla celów marketingu usług administratorów (Zamek Szymbark II Sp. z o.o.) oraz innych podmiotów z Grupy Heritage Poland Group. 

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas informacji drogą elektroniczną – Twoje dane przetwarzamy w ramach tej zgody  w celach marketingowych. 

Twoje dane mogą być przetwarzane również w celu realizacji innych uzasadnionych prawnie interesów administratorów lub strony trzeciej, takich jak: marketing, windykacja, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

 Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

 Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci pozyskiwania przez nas ofert dotyczących poszukiwanych towarów lub usług, jak też marketing usług administratorów oraz innych podmiotów z Grupy Heritage Poland Group jak też windykacja, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w razie zawartej umowy jest właśnie ta umowa, zaś w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas informacji drogą elektroniczną – podstawą jest udzielona zgoda.

 Komu przekażemy Twoje dane?

 Twoje dane osobowe mogą być udostępnione naszym zaufanym podwykonawcom, tj.: podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcom usług IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie niezbędnym do obsługi płatności, marketingu. W przypadku takiej konieczności Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Twoje dane mogą być również udostępnione innym spółkom z Grupy Heritage Poland Group.

 Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratorów, Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do czasu realizacji tych prawnie uzasadnionych interesów. W przypadku zawarcia umowy Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku zapisania się na nasz newsletter Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.

 Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

 Masz prawo żądania dostępu do treści Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda), zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, przenieść swoje dane lub wnieść skargę do organu nadzorczego.

 COOKIES

 Co to jest cookies i do czego są wykorzystywane?

 Cookies to pliki tekstowe, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz podczas przeglądania naszej strony internetowej. Pliki te zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Nie powodują one żadnych zmian w urządzeniu, z którego korzystasz ani nie prowadzą do zmiany oprogramowania.

 Jakie są rodzaje cookies?

 Na naszej stronie wykorzystujemy różne rodzaje plików cookies: cookies sesyjne, cookies trwałe, cookies własne, cookies zewnętrzne. 

Cookies sesyjne przechowywane są w Twoim urządzeniu i pozostają na nim do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. 

Cookies trwałe przechowywane są w Twoim urządzeniu i pozostają do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Podobnie jak w przypadku cookies sesyjnych, mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. 

Cookies własne to nasze cookies, które wykorzystujemy w celu poprawnego działania naszej strony internetowej, a w szczególności dostosowania jej zawartości do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z niej przez Ciebie. 

Cookies zewnętrze to cookies innych podmiotów. Przy pomocy Google Analytics zbierane są na naszej stronie ogólne i anonimowe dane statyczne za pośrednictwem narzędzi analitycznych (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

 Czy mogę zmienić ustawienia dotyczące cookies?

 W każdej chwili możesz dokonać w przeglądarce internetowej zmiany ustawień dotyczących cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, aby blokować automatyczne ustawienia cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Zmiana ustawień przeglądarki stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych w Twoim urządzeniu. Zmiana ustawień cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszej strony internetowej.

 

 

 

PRIVACY POLICY

 

Dear User,

Below are the principles of processing your personal data by Zamek Szymbark II Sp. z.o.o., along with information about your rights in this regard. You will also find rules related to the use of cookies by us.

 

INFORMATION ABOUT PROCESSING PERSONAL DATA

What personal data are we talking about?

When we contact you to present an offer, the processed personal data include your first name, last name, job title, company name, with which you are associated, phone number, and email address. These data are obtained by us from public sources (Internet) or are provided by the company with which you are associated.

If we contact you to establish cooperation, it means that we obtained your personal data from public sources (Internet) or from the company with which you are associated.

In the case of contacting you regarding a concluded agreement, the processed data include your first name, last name, job title, company name, with which you are associated, phone number, and email address. These data are obtained by us from the company with which you are associated.

In the case of subscribing to our newsletter, the personal data we collect are your email address. Providing the email address is voluntary, and failure to provide it will prevent us from sending you the newsletter.

 

Who will be the administrator of your data?

The administrator of personal data is Zamek Szymbark II sp. z.o.o., with its registered office in Warsaw (01-222) at ul. Prądzyńskiego 12/14, registered in the entrepreneurs’ register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Economic Department of the National Court Register under the number KRS 0000044274, NIP: 5252192450, share capital: PLN 832,000.00, and (hereinafter collectively referred to as „administrators”), email address for administrators:

 

For what purpose do we want to process your data?

If we contact you to present service offers, we process data for the purposes of marketing the services of administrators (Zamek Szymbark II Sp. z o.o.) and other entities from the Heritage Poland Group.

If you have given consent to receive electronic information from us, we process your data within the scope of this consent for marketing purposes.

Your data may also be processed to achieve other legally justified interests of administrators or third parties, such as marketing, debt collection, internal purposes related to service provision and business operations.

 

What are the legal grounds for processing your data?

Each processing of your data must be based on an appropriate legal basis in accordance with applicable regulations. The legal basis for processing your personal data is our legitimate interest in obtaining offers for sought-after goods or services, as well as marketing the services of administrators and other entities from the Heritage Poland Group, debt collection, internal purposes related to service provision, and business operations. The legal basis for processing your data in the case of a concluded agreement is precisely that agreement, and in the case of your consent to receive electronic information from us, the basis is the consent given.

 

To whom will we disclose your data?

Your personal data may be disclosed to our trusted subcontractors, i.e., entities providing services necessary for the implementation of processing goals, including IT service providers, entities providing technical, organizational, and advisory support, and other subcontractors in the necessary scope for payment processing and marketing. In such a case, your data may also be transferred to entities authorized under the law. Your data may also be disclosed to other companies in the Heritage Poland Group.

 

How long will we process your data?

Your data will be processed until the withdrawal of consent if the basis for data processing is consent. This does not affect the lawfulness of processing carried out until the withdrawal of consent. If the basis for data processing is the legitimate interest of administrators, your data will be processed for the time necessary to achieve these legitimate interests. In the case of a concluded agreement, your data will be stored for the time necessary to perform the agreement, and after that time for the limitation period of any claims. In the case of subscribing to our newsletter, your data will be processed until you unsubscribe from the newsletter, and after that time for the limitation period of any claims.

 

In the case of processing personal data based on consent given, the data will be processed until the consent is withdrawn, which can occur at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of processing carried out until its withdrawal.

 

What rights do you have regarding your data?

You have the right to request access to the content of your data, their rectification, deletion, or restriction of processing. You can also withdraw your consent to the processing of personal data (if the basis for processing is consent), object to processing, transfer your data, or file a complaint with the supervisory authority.

 

COOKIES

What are cookies and what are they used for?

Cookies are text files that are sent and stored on the device you use while browsing our website. These files contain information necessary for the proper functioning of the website. They do not cause any changes to your device or lead to changes in software.

 

What are the types of cookies?

We use various types of cookies on our website: session cookies, persistent cookies, proprietary cookies, and third-party cookies.

Session cookies are stored on your device and remain there until the end of the session of a given browser. The stored information is then permanently deleted from the memory of your device. The session cookies mechanism does not allow for the retrieval of any personal data or confidential information from your device.

Persistent cookies are stored on your device and remain until they are deleted. Ending the session of a given browser or turning off the device does not result in their removal. Like in the case of session cookies, the persistent cookies mechanism does not allow for the retrieval of any personal data or confidential information from your device.

Proprietary cookies are our cookies used to ensure the proper functioning of our website, especially adapting its content to your preferences and optimizing your use of it.

Third-party cookies are cookies from other entities. General and anonymous statistical data are collected on our website using Google Analytics tools (cookie administrator: Google Inc., based in the USA).

 

Can I change cookie settings?

You can change cookie settings in your web browser at any time. These settings can be changed, for example, to block automatic cookie settings or to be informed about their placement in your device each time. Detailed information in this regard is available in the settings and instructions for the web browser you are using. Changing cookie settings constitutes an objection that will prevent the storage of data on your device in the future. However, changing cookie settings may cause difficulties in using our website.